დაბრუნების პოლიტიკა.

კომპანია სალი გაძლევთ საშუალებას, შეძენილი ნივთი/პროდუქტი დააბრუნოთ 5 კალენდარული დღის განმავლობაში: 

თუ ნივთი/პროდუქტი არ შეესაბამება შეკვეთაში შეთანხმებულ სტანდარტებს (ზომებს, ფერებს,დამუშავებას და ა.შ.)

თუ ნივთი/პროდუქტი დაზიანებულია და ვერ ხერხდება მისი ჩანაცვლება. 

ზემოთ აღნიშნული შემთხვევებიდან რომელიმეს არსებობის შემთხვევაში, მყიდველი ვალდებულია კომპანიას აცნობოს არსებული ვითარების მდგომარეობა წერილობით, E-Mail-ით ან სმს შეტყობინებით. წინააღმდეგ შემთხვევაში, კომპანია იტოვებს უფლებას არ აანაზღაუროს მსგავსი შემთხვევა. 

 თუ კი მყიდველი ზემოთ აღნიშნულ ვადებში შეატყობენიბეს კომპანიას არსებულ შემთხვევას, კომპანია ვალდებულია გადაიხადოს ტრანსპორტირების საფასური და დაუბრუნოს მყიდველს პროდუქტის ღირებულების თანხა. 

 ასევე კომპანია ვალდებულია უკან დაბრუნებული ნივთი/პროდუქტი შეამოწმოს და სხვა დაზიანების შემთხვევაში, თუნდაც ტრასპორტირებისას, აცნობოს მყიდველს არსებული ვითარება 5 კალენდარული დღის ვადაში. რის შედაგადაც მყიდველი ვალდებულია აანაზღაუროს ზარალი 30 კალენდარული დღის ვადაში. 

კეთილი სურვილებით!

სალი სთოუნი!  

 

.